M U Š I Č A R S K A   E N T O M O L O G I J A -  S K I C E   N I M F I    J E D N O D N E V K I
   
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska 
   entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home

 

   Pastrmkina hrana    Jednodnevke      Kamenjarke    Tularaši     Dvokrilci     Ostali insekti

    Spisak jednodnevki    Skice nimfi jednodnevki     Skice nimfi kamenjarki   Skice Diptera

   Skice Crustacea      Skice Trichoptera

 

          

Familija Siphlonuridae

Rod Ameletus

Rod Siphlonurus

Familija Baetidae

Rod Baetis

Rod Alainites

Rod Centroptilum

Rod Cloeon

Rod Procloeon

Familija Oligoneuriidae

Rod Oligoneuriella

Familija Heptageniidae

Rod Epeorus

Rod Rhithrogena

Rod Ecdyonurus

Rod Electrogena

Rodovi Heptagenia i Kageronia

Familija Leptophlebiidae

Rod Paraleptophlebia

Rod Choroterpes

Rod Habrophlebia

Rod Habroleptoides

Familija Ephemerellidae

Rod Ephemerella

Rod Seratella

Rod Torleya

Familija Potamanthidae

Rod Potamanthus

Familija Ephemeridae

Rod Ephemera

Familija Caenidae

Rod Caenis

Familija Polymitarcyidae

Rod Ephoron

Familija Palingeniidae

Rod Palingenia

 
   

            Detalje o životu pastrmki, njene hrane i imitacijama možete pronaći u knjizi Znakovi na vodi a i na stranama ovog sajta koje se bave njenim predstavljanjem.